عمومی

اتمام بهسازی 135 متر از خطوط کارخانه جات بافق

اتمام بهسازی 135 متر از خطوط کارخانه جات بافق به روش اسلب بتنی انجام گردید