منشور رفتاری

1) به همکارم سلام میکنم و جواب سلام همکارم را میدهم، حتی با لبخند
2) با همکارم خداحافظی میکنم.
3) از شوخی در جمع پرهیز میکنم.
4) از کار درست همکارم تشکر میکنم.
5) فرهنگ کمک کردن را ترویج میدهم.
6) به بارِ کلمات استفاده شده دقت نمایم.
7) لطف همکارم را وظیفه در نظر نمیگیرم.
8) سعی میکنم، ناهار را با همکارانم صرف کنم.
9) با صدای بلند صحبت نمیکنم تا مزاحمتی برای دیگران ایجاد نکنم.
10) برای وقت خودم و دیگران احترام قائلم و خوش قولی را تمرین میکنم.
11) اگر مشکل یا مانعی در محیط کار دارم آنرا مکتوب با مدیرم در میان میگذارم.
12) شرایط و حساسیتِ کاری را که به همکارم میسپارم به او کامل توضیح میدهم.

13) ناراحتیم را به دیگری (چه مدیر، چه همکارم) بیان میکنم ولی علت آنرا برای خود محفوظ میدارم.
14) اشتباهم را صادقانه میپذیرم، با شهامت عذرخواهی میکنم و دلایل اشتباهم را مییابم تا آنرا تکرار نکنم.
15) قهر نمیکنم، مشکلم را مطرح میکنم و اگر کسی با من قهر کرد، در فرصت مناسب با او آشتی میکنم.
16) شرایط، الزامات و حساسیتهای کارم را جویا میشوم تا بتوانم در زمان و مکان مناسب وظایفم را انجام دهم.
17) با همکار جدیدم سنجیده رفتار میکنم تا با روحیاتش آشنا شوم و این را به دیگر همکارانم نیز یادآور میشوم.
18) حریم خصوصی خودم و همکارم را محفوظ نگه میدارم و شنونده ی صبحتهایی که راجع به دیگری است، نمیشوم.
19) اگر عصبانی هستم از روشهای شخصی و خودآگاه برای کنترل خودم استفاده میکنم. مانند: نفس کشیدن عمیق، نوشیدن آب و غیره.
20) همکارم، مدیرم و شرکتم را هیچ گاه تخریب نمیکنم. نقاط ضعفش را پیش دیگران (همکاران دیگر یا افراد خارج از سازمان) بیان نمیکنم.
21) به همکارم در بهتر انجام دادن کارش کمک میکنم و اگر مسئولیت مستقیمی در واحدی ندارم نظراتم را بصورت پیشنهاد و بدون اصرار بیان میکنم.
22) اگر عصبانی هستم و کنترل رفتار خویش را ندارم، مودبانه از مخاطبم (چه مدیر، چه همکار) میخواهم لحظاتی را تحمل نماید تا من با چند نفس عمیق بتوانم مجدد با او گفتگو نمایم.
23) اگر موضوعی در محیط کار ناراحتم کرد حتما در فرصتی مناسب، مودبانه آنرا با عامل ناراحتی بیان میکنم و اگر به هر دلیلی امکان یا توان بیان آنرا به مخاطبم ندارم از دوست عامل ناراحتی میخواهم کمکم کند.
24) از گفتمان بی ادبانه و توهین آمیز میپرهیزم و تحت هیچ شرایطی حرمت همکارم را نمیشکنم و اگر احساس کردم به من توهین میشود، توضیح میدهم، شرایط مناسب گفتگو نیست و محیط را ترک میکنم

 

         حرفی را میزنیم که بتوانیم بنویسیم ، چیزی را مینویسیم که بتوانیم امضا کنیم و چیزی را امضا میکنیم که بتوانیم عمل کنیم