آموزش HSE

اطمینان از ارتقای مستمر شایستگی‌ها و صلاحیت‌های کارکنان، جایگاه والایی در شرکت گسترش آهن راه (گار) دارد. از این رو فرآیندهایی تعریف شده است که به وسیله شناسایی نیازهای آموزشی پرسنل و فراهم نمودن آموزش‌های مناسب و ضروری برای تمامی همکاران، اعم از کارکنان مجموعه، پیمانکاران فرعی ایجاد شده‌اند. آموزش‌ها ممکن است از طریق دوره‌های درون سازمانی و برون سازمانی‌، آموزش بدواستخدام، آموزش ضمن خدمت، دوره‌های بازآموزی و همچنین از طریق نظارت بر عملکرد پرسنل و ارائه بازخوردهای لازم به آن‌ها فراهم می‌شود.

اهداف آموزش HSE:

بمنظور افزایش سطح مهارت، توانایی و صلاحیت نیروی انسانی جهت دستیابی به اهداف سازمانی و با توجه به اهمیت آموزش در نظام مدیریت HSE و نقش آن در کاهش حوادث، بیماری‌های شغلی و آسیب‌های زیست محیطی و در نتیجه افزایش بهره وری و تعالی سازمانی، مدیریت آموزش HSE نسبت به نیازسنجی آموزشی، برنامه ریزی و اجرای دوره‌های آموزش عمومی و تخصصی HSE با همکاری واحد آموزش اقدام می‌نماید.

ماتریس آموزشی HSE شرکت گسترش آهن راه

آموزش‌های برگزار شده HSE :

نمونه هایی از بروشورهای HSE :