پراکندگی جغرافیایی کارهای شرکت از ابتدا تاکنون به صورت زیر می باشد:

نقشه شبکه ریلی راه آهن

عملیات/ پروژه های شرکت در پنج منطقه راه آهن ج.ا.ا قرار گرفته که در نقشه شبکه ریلی زیرنشان داده شده است

اداره کل راه آهن یزد ……………… A
اداره کل راه آهن آذربایجان ……………… B
اداره کل راه آهن هرمزگان ……………… C
اداره کل راه آهن تهران …………….. ِ D
اداره کل راه آهن اصفهان ……………… E

در نقشه زیر خطوط قرمز، قراردادهای جاری و خطوط آبی قراردادهای گذشته می باشند.

نقشه راه آهن آذربایجان

نقشه راه آهن یزد

نقشه مترو تهران

نقشه مترو تبریز