مقــالات

کتــب

استفاده از امپدانس باندها در تراک های فرکانسی
برنامه زیری استراتژیک سازمان بر اساس تجزیه و تحلیل SWOT
بررسی معیارهای منتخب در استراتژی بهینه نگهداری و تعمیرات و اولویت بندی با ابزار AHP
انتخاب تامین کنندگان در صنعت حمل و نقل ریلی با روش AHP

****************************************************************************************

جهت دانلود کامل مقالات، فرم زیر را تکمیل نمایید. مقالات به ایمیل شما ارسال خواهد شد.

فرم دانلود مقالات