عمومی

افتتاح پروژه احداث ایستگاه های خط دوم ریلی اهواز – اندیمشک

در تاریخ 96/09/10 روسازی خط دوم از ایستگاه اندیمشک کیلومتر 674+818 الی ایستگاه سبز آب کیلومتر 690+582 به طول حدوداً  16  کیلومتر و در تاریخ 96/11/23 ایستگاه سبز آب کیلومتر 690+582 الی ایستگاه شوش  705+519 به طول حدوداً 15 کیلومتر به مرحله بهره برداری رسیده است و محدوده ­های فوق تحویل اداره کل راه آهن زاگرس شده است .

ایستگاه شوش الی ایستگاه آهودشت به طول 47 کیلومتر آماده بهره برداری میباشد که شامل بلاک ­های زیر می باشد:

  • شوش-هفت تپه  به طول 16 کیلومتر
  • هفت تپه- میان آب به طول 16 کیلومتر
  • میان آب –آهودشت به طول   15 کیلومتر