عمومی

تحویل موقت علائم ایستگاه هفت تپه

در تاریخ 01/04/15 در راستای انجام پروژه احدات ایستگاه های خط دوم ریلی اهواز -اندیمشک، تحویل گیری موقت علائم ایستگاه هفت تپه با حضور نمایندگان دفتر مشارکت (مهندسین مشاور نماد مبتکر و پاسیلو) انجام پذیرفت.