عمومی

تصویب قانون تسهیل تکالیف مؤدیان جهت اجرای “قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدیان”

قانون تسهیل تکالیف مؤدیان جهت اجرای “قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدیان” به شماره بخشنامه 11/76906-833 در جلسه مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید.