عمومی

تفویض اختیار تقسیط بدهی و نحوه بخشودگی جرائم مالیاتی 

بخشنامه شماره ۵۱۵۱۰ /۲۰۰ /د مورخ ۳۰ /۰۷ /۱۴۰۲ سازمان امور مالیاتی در خصوص تفویض اختیار تقسیط بدهی و نحوه بخشودگی جرائم قابل بخشش موضوع قانون مالیات های مستقیم و قانون مالیات بر ارزش افزوده می باشد.