عمومی

ابلاغ بخشنامه تعدیل آحاد بها- نیمه اول سال 1402

شاخص های تعدیل آحاد بها مربوط به نیمه اول سال 1402 به شماره بخشنامه 1402/561200 به تاریخ 1402/10/19 توسط نظام فنی و اجرایی کشور ابلاغ گردید.