شرکت در همایش ها و ...

هشتمین همایش بین المللی آموزش مهندسی ایران- 15 و 16 آبان ماه

هشتمین کنفرانس بین‌المللی آموزش مهندسی ایران در سال 1402 با موضوع “جایگاه، نیازها و اولویت ها در آموزش مهندسی” برگزار می‌شود و به بررسی وضعیت فعلی آموزش مهندسی می‌پردازد. هدف اصلی این رویداد، ارائه راهکارهای عملی برای بهبود کیفیت آموزش مهندسی در ایران است. در این کنفرانس، اندیشمندان و پژوهشگران حوزه آموزش مهندسی با بررسی تجربیات گذشته تلاش می‌کنند تا طرح “جایگاه، نیازها و اولویت ها” را به منظور بهبود آموزش مهندسی در آینده ترسیم کنند. این رویداد با همکاری و هم‌دلی افراد حوزه آموزش مهندسی، به عنوان یک گام مهم در راستای تحول از کمیت به کیفیت در آموزش مهندسی در ایران، معرفی می‌شود.