افتتاح ۷۰ کیلومتر از پروژه دوخطه سازی محور ریلی اندیمشک-اهواز در حضور رییس جمهوری: توجه ویژه به حمل و نقل ریلی در خوزستان

افتتاح ۷۰ کیلومتر از ۱۴۰ کیلومتر پروژه زیر سازی و روسازی خط دوم راه آهن اهواز _اندیمشک با توجه به حمایت دولت از ح...

ادامه مطلب