عمومی

صعود به قله 3570متری جام سهند

صعود به قله ۳۵۷۰متری جام سهند مورخ ۲ تیر ۱۴۰۲به منظور گرامیداشت شهید حمید سیاهکالی مرادی و ابراهیم هادی و بزرگ جانباز وطن مسعود محمودیان.