دوره های آموزشی

برگزاری دوره رانندگی درزین

دوره رانندگی درزین از تاریخ 1402/04/21تا 1402/07/01در عملیات‌ نت آذربایجان با هدف آموزش مورد نیاز راه آهن در زمینه شغل رانندگی درزین در حال برگزاری می باشد.